INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVEJ STRÁNKY

  1. Pre koho sú tieto informácie určené?

Tento dokument upravuje informácie o ochrane osobných údajov návštevníkov webovej stránky www.austyn.sk prevádzkovanou spoločnosťou AUSTYN International s.r.o., so sídlom: Nad jazierkom 13, 831 07 Bratislava, IČO: 35 872 691, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30364/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“).

Korešpondenčná adresa, administratíva, sekretariát: Klincová 24, Bratislava 821 08.

Otázky, pripomienky a žiadosti k tomuto dokumentu a informáciám v ňom uvedených prijíma prevádzkovateľ na emailovej adrese austyn@austyn.sk.

  1. Aké osobné údaje a na aký účel sú spracúvané?

    Uplatňovanie práv (sporová a nesporová agenda)

v rozsahu: bežné osobné údaje spracúvané v informačných systémoch prevádzkovateľa

Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, a to najmä zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 300/2015 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a pod.

Právnym základom spracúvanie osobných údajov môže byť aj oprávnený záujem prevádzkovateľa prípadne tretej strany na obhajovaní, preukazovaní a uplatňovaní práv.

  • Emailová komunikácia

v rozsahu: bežné osobné údaje, a to identifikačné údaje, kontaktné údaje a iné osobné údaje poskytnuté návštevníkom webovej stránky prostredníctvom emailovej komunikácie

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa používať emailovú komunikáciu na spracúvanie osobných údajov.

  • Plnenie zákonných povinností na úseku ochrany osobných údajov

v rozsahu: bežné osobné údaje, ako titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, adresa, podpis spracúvané pri uplatnení práv dotknutý osôb, napr. prostredníctvom Žiadosti o uplatnení práv dotknutých osôb

Právnym základom je plnenie zákonných povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov a Nariadenia GDPR.

  • Cookies

Na funkčné cookies sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, analytické cookies spracúvajú osobné údaje návštevníka webovej stránky len v prípade, ak je na takéto spracúvanie udelený súhlas. Analytické cookies nastavuje tretia strana, Google Ireland. Na poskytovanie údajov tretím stranám sa vyžaduje súhlas dotknutej osoby.

Ďalšie informácie o cookies na webovej stránke www.austyn.sk:

Názov

Typ

Lehota uchovávania

Popis

_ga

analytické

2 roky

Google Universal Analytics – tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora. Spúšťa sa pri každom otvorení stránky a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady stránok.

_gid

analytické

1 deň

Tento súbor cookies je nastavený službou Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránok.

_gat

analytické

1 minúta

Tento názov súboru cookie je priradený k službe Google Universal Analytics a používa sa na zníženie počtu žiadostí o otvorenie stránky, čím sa obmedzí zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.

has_js

funkčné

len počas relácie

Drupal používa tento súbor cookie na označenie, či má prehliadač návštevníkov povolený JavaScript.

realiz_cie-block_1

funkčné

2 dni

Tieto súbory cookie sú nastavené tak, aby vám pomohli zvládnuť rozloženia stránky pri prehliadaní na tablete alebo mobilnom zariadení.

respimg_ratio

funkčné

1 deň

respimg

funkčné

1 deň

 

  1. Ako dlho prevádzkovateľ osobné údaje uchováva?

Osobné údaje spracúvané na základe zákona sa uchovávajú v súlade s týmito zákonmi a v ostatných prípadoch nasledovne:

Emailová komunikácia                          po dobu vybavenia požiadavky/ukončenia komunikácie

Uplatňovanie práv                                po dobu potrebnú na uplatnenie práv

 

Po ukončení doby uchovávania sú osobné údaje bezpečným a zákonným spôsobom zlikvidované.